बुढेशकालमा छोरा गुमाउदा एकलै छोराको वियोगमा आमा र बा